Schronisko dla Nieletnich w Gackach, w myśl obowiązujących przepisów prawa, realizuje następujące – podstawowe zadania:
 • Opracowuje opinię psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb toczącego się przed sądem postępowania.
 • Prowadzi oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu resocjalizacji uwzględniając udzielenie nieletniemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej oraz udzielenie rodzinie nieletniego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Udziela nieletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktów z rodzicami (opiekunami) i informuje ich o zachowaniu nieletniego.
Szczegółowe zadania Schroniska wobec nieletnich:
 • zapewnienie możliwości indywidualnego oddziaływania odpowiednio do osobowości i potrzeb wychowawczych,
 • zapewnienie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego,
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej na rzecz nieletnich,
 • prowadzenie działalności mającej na celu rozwijanie aktywności społecznej nieletnich i wdrażanie ich do pracy społecznie użytecznej,
 • zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na rozpoczęcie procesu resocjalizacji,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach prowadzonego procesu resocjalizacji,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z rodzicami,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie nieletniego w ramach prowadzonego procesu resocjalizacji,
 • diagnoza i opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej.
Schronisko dla Nieletnich w Gackach zatrudnia dla potrzeb realizacji swoich zadań pracowników pedagogicznych (wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholog, pedagog) oraz pracowników niepedagogicznych (strażnicy, pracownicy administracji, obsługi i opieki medycznej). Zadania szczegółowe realizowane są w poszczególnych działach organizacyjnych. Szczególny nacisk w pracy Schroniska kładziony jest na przeciwdziałanie jakimkolwiek formom przemocy między nieletnimi oraz na udzielanie specjalistycznej pomocy nieletnim, którzy doświadczyli przemocy w przeszłości.Zespół Diagnostyczny
Podstawowym celem pracy zespołu diagnostycznego jest opracowanie dla potrzeb sądu kompleksowej opinii psychologiczno-pedagogicznej, a także opracowanie zaleceń do pracy wychowawczej z nieletnim w trakcie jego pobytu w Schronisku. Ponadto do zadań zespołu diagnostycznego należy sporządzanie, na bazie informacji od innych pracowników placówki, bieżących opinii cząstkowych, opinii uzupełniających i opinii końcowych.Internat
Opiera swą działalność na pracy z nieletnimi w 4 grupach wychowawczych prowadzonych przez wychowawców, których pracę koordynuje kierownik internatu. Każda z grup wychowawczych ma do dyspozycji niezbędne zaplecze socjalne, w skład którego wchodzą; świetlica, pokój zainteresowań, sypialnie, szatnia z magazynkiem podręcznym, zaplecze sanitarne, pokój wychowawcy.
Praca wychowawcza w internacie oparta jest na różnorodnych metodach, formach oraz programach pracy z nieletnimi. Organizowana jest z wykorzystaniem zarówno metod grupowych, jak i metod pracy z jednym nieletnim, z uwzględnieniem w maksymalnym stopniu potrzeby indywidualizacji oddziaływań.
Jednym z najważniejszych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych internatu jest tworzenie tak zwanej „pozytywnej kultury rówieśniczej” jako alternatywy dla struktur subkulturowych. Idea ta, przyświecająca działalności wychowawczej wszystkich działów organizacyjnych, jest warunkiem wyjściowym do skutecznej realizacji jakichkolwiek oddziaływań wychowawczych.

Szkoła i Warsztaty Szkolne
Szkoła ma do dyspozycji 5 klaso-pracowni; pracownia humanistyczna, pracownia języków obcych, pracownia przyrodnicza, pracownia przedmiotów ścisłych, pracownia informatyczna. Warsztaty szkolne dysponują także 4 pracowniami; stolarską, ogólnotechniczną, gastronomiczną i ogrodniczo-budowlaną. Główny nacisk w doborze form i metod pracy szkoły i warsztatów szkolnych położony jest na stosowanie metod aktywizujących ucznia, których stosowanie w połączeniu z pełną indywidualizacją oraz wykorzystaniem nowoczesnego zestawu środków dydaktycznych zmierza do przeciwdziałania zjawisku „negatywizmu szkolnego” i niwelowaniu zaległości w realizacji materiału nauczania.

Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych zapewniają właściwą ochronę i dozór, realizację zadań socjalno-bytowych oraz obsługę administracyjną, współuczestnicząc jednocześnie w procesie resocjalizacji nieletnich.

Istotną z punktu widzenia działalności wychowawczej, rolę pełnią pracownicy Działu Opieki Medycznej; pielęgniarka, lekarz ogólny, lekarz psychiatra lekarz stomatolog. Do ich dyspozycji w procesie diagnozy i leczenia pozostają; gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny z pełnym wyposażeniem oraz pomieszczenie Izby Chorych.

Za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną mienia Schroniska odpowiadają bezpośrednio pracownicy Działu Ochrony. W realizacji zadań współpracują oni z pozostałymi pracownikami i komórkami organizacyjnymi.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach dysponuje kompleksową bazą sportowo-rekreacyjnym, w postaci nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, boisko zewnętrzne. Ofertę wychowawczą wzbogacają dodatkowo różnorodne formy zajęć organizowanych na zewnątrz placówki przy współudziale różnych instytucji i organizacji.